Algemene voorwaarden                        

Artikel 1 Algemeen

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
onder Organisator: Yoga Festival Haarlem, mede mogelijk gemaakt door Yoga Innerwork.
onder Deelnemer: diegene die met het aanschaffen van een ticket een overeenkomst van deelname is aangegaan onder Evenement: Yoga Festival Haarlem.

Artikel 2 Tickets

Deelnemer kan onder geen enkele voorwaarde zonder geldig toegangsbewijs deelnemen aan het Yoga Festival Haarlem. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Yoga Festival Haarlem worden ontzegd. Kortingskaarten zijn pas geldig na controle op Studentenpas aan de kassa van Yogafestival Haarlem. 

Na ontvangst dient Deelnemer de tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld.

Het is niet toegestaan ticket door te verkopen aan derden, voor commerciële doeleinden te verstrekken, de inhoud te wijzigen of te vermenigvuldigen. 

Na aanschaf kunnen de tickets niet meer worden geruild of worden vergoed. Indien het Evenement onverhoopt wordt verschoven naar een andere datum zal het aangeschafte ticket geldig blijven voor het vervangende Evenement. Het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ vol = vol. Dit geldt voor alle yogalessen, lezingen en specials. Het is in dit geval niet mogelijk het ticket te ruilen en/of een vergoeding te ontvangen. De ticket geldt niet voor de massages of markt.

Deelnemer kan tegenover Organisator geen rechten ontlenen aan overeenkomsten ter zake van deelname, strijdig met deze algemene voorwaarden. Derden kunnen tegenover Organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen. In geval de vastgestelde data en/of tijdstippen gewijzigd worden, blijven deze algemene voorwaarden ongewijzigd van kracht.

Artikel 3 Overmacht

In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord is Organisator het recht voorbehouden het Evenement te verschuiven naar een andere datum en/of locatie. Onder overmacht wordt in dit geval o.a. bedoeld: slechte weersomstandigheden (code oranje), brand etc. Organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door annulering dan wel door verschuiving van het Evenement zoals hierboven vermeld. In dit geval zal Organisator de Deelnemer hiervan op gepaste wijze op de hoogte stellen.

Artikel 4 Overlast

Organisator behoudt zich het recht voor Deelnemer de toegang tot Evenement te ontzeggen of van het terrein te verwijderen indien Organisator dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement. De Deelnemer wordt geacht de festivalregels, op de website vermeld, te respecteren en handhaven.

Artikel 5 Beeldrechten

Bij deelname aan het Yoga Festival Haarlem stemt Deelnemer in met het gegeven dat er tijdens het evenement gefilmd en gefotografeerd kan worden. Deze beelden kunnen na afloop mogelijk gebruikt worden voor redactionele en commerciële doeleinden.

Artikel 6 Schade, ongeval en diefstal

Deelname aan het Yoga Festival Haarlem is geheel voor eigen risico. In het geval van schade, een ongeval (ook lichamelijk letsel) of diefstal van eigendommen kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

De Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van of bij de Deelnemer. De Deelnemer is zich hiervan bewust en komt op eigen risico naar alle activiteiten van de Organisator.

De Organisator behoudt het recht de opdracht te vervullen op eigen gekozen wijze. Noch Yoga Festival Haarlem, nog Yogacentrum Innerwork, noch het managementteam, noch de staf, noch de docenten zijn aansprakelijk voor en accepteren geen geldelijke verplichtingen voor verlies, diefstal, schade of onrecht van welke orde dan ook, behalve in geval van bewezen
en grove nalatigheid door Organisator.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten met de Organisator, zowel wat betreft participatie in, of opdrachten voor het organiseren van lessen, Cursussen, Workshops, trainingen of andere vormen van educatieve activiteiten en wat betreft adviserende opdrachten in de breedste zin van het woord.

De Deelnemers is zelf verantwoordelijk lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de Docent.